Årsmøtet 2024

Velkommen til årsmøte i Bø volleyballklubb. På denne sida vil alt av dokumenter og valgkomitéens innstilling bli presentert.

Onsdag 20. mars 2024 kl. 19.00 i B-salen i Bøhallen

Alle medlemmer som fyller  15 år eller mer i år har stemmerett på årsmøtet.

Det vil bli servert kaffe og kaker

Bøhallen, B-salen

Saksliste

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent.

3.         Velge protokollfører.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

9.         Behandle idrettslagets årsberetning, regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning .

Årsberetning til årsmøte 2024 Bø VBK

Regnskap 2023, Bø VBK

Kontrollutvalgets beretning

10.       Behandle forslag og saker.

10A    Sandvolleyballanlegg 

Sandvolleyballarena

-orientering om hva som er gjort siden forrige årsmøte og om videre framdrift. Ønske om fullmakt fra årsmøtet om å forskuttere anlegg fra egne midler. 

Forslag til vedtak: styret har fullmakt fra årsmøtet til å overføre midler til kontoen for sandvolleyball. Det forutsettes at midlene tilbakeføres til konto for drift når tilskudd fra Samfunnsløftet, tippemidlene og andre støttespillere er utbetalt.

Forslag til vedttak: 

 11.       Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

a) Styrets innstilling til kontingentsats for 2025: kontingentet skal fortsatt være 100 kr per medlem.

b) Innstilling treningsavgift: Det skal ikke være treningsavgift for medlemmer under 19 år.

c) Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for voksne.

12.       Vedta idrettslagets budsjett

Budsjett2024BøVBK

 13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 1 styremedlem , 1 ungdomsrepresentant og 2 varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

Valgkomitéens forslag: 

a)

Leder: Morten Rønningen (valgt for 2 år i 2023, ikke på valg i år)

Nestleder: Veronika Jakobsen  (velges for 2 år i 2024,  på valg i år)

Styremedlem: Jenny T. Fagereng (valgt for 2 år i 2023, ikke på valg i år)

Varamedlem: Lill Beate Andersen (velges for 1 år i 2024)

Varamedlem: Peter Rieg (velges for 1 år i 2024)

Ungdomsrepresentant: August Wåhlberg (velges for 1 år i 2024)

b)

Medlem av kontrollkomité: Per Strand (velges for 1 år i 2024)

Medlem av kontrollkomité: May Oddrun Olsen (velges for 1 år i 2024)

Varamedlem kontrollkomité: Heidi Lehtonen (velges for 1 år i 2024)

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Innstilling: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. (Disse velges for ett år.)

Styrets innstilling:

Leder: Maria Albrigtsen

Medlemmer: Silje Solberg og Tove Selnes

Varamedlem: 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

 

 

 

 

 

 

Årsmøtet 2023

Velkommen til årsmøte i Bø volleyballklubb. På denne sida vil alt av dokumenter og valgkomitéens innstilling bli presentert.

Søndag 26. mars kl. 18.00 i B-salen i Bøhallen

Alle medlemmer som er fylt 15 år har stemmerett på årsmøtet.

Det vil bli servert kaffe og kaker

Bøhallen, B-salen

Saksliste

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent.

3.         Velge protokollfører.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

9.         Behandle idrettslagets årsberetning, regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning .

Årsberetning 2022/23

Årsberetning til årsmøte 2023

Regnskap 2022

Bø Volleyballklubb årsregnskap 2022

Kontrollutvalgets beretning

Kontrollkomite 2023

10.       Behandle forslag og saker.

10A    Sandvolleyballanlegg 

-orientering om hva som er gjort siden forrige årsmøte og om videre framdrift. Ønske om fullmakt fra årsmøtet om å forskuttere anlegg fra egne midler. 

Forslag til vedtak: styret har fullmakt fra årsmøtet til å overføre midler til kontoen for sandvolleyball. Det forutsettes at midlene tilbakeføres til konto for drift når tilskuddene er utbetalt.

Forslag til vedttak: 

 11.       Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

a) Styrets innstilling til kontingentsats for 2024: kontingentet skal fortsatt være 100 kr per medlem.

b) Innstilling treningsavgift: Det skal ikke være treningsavgift for medlemmer under 19 år.

c) Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for voksne.

12.       Vedta idrettslagets budsjett

Styrets forslag til budsjett 2023

 13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 1 styremedlem , 1 ungdomsrepresentant og 2 varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

Valgkomitéens forslag: 

a)

Leder: Morten Rønningen (velges for 2 år)

Nestleder: Heidi Lehtonen  (valgt for 2 år i 2022, ikke på valg i år)

Styremedlem: NN (velges for 2 år)

Varamedlem: Lill Beate Andersen (velges for 1 år i 2023)

Varamedlem: Erling Hansen (velges for 1 år i 2023)

Ungdomsrepresentant: Johan Selnes Rønningen (velges for 1 år i 2023)

b)

Medlem av kontrollkomité: Per Strand (velges for 1 år i 2023)

Medlem av kontrollkomité: May Oddrun Olsen (velges for 1 år i 2023)

Varamedlem kontrollkomité: Marion Pedersen (velges for 1 år i 2023)

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Innstilling: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Styrets innstilling:

Leder: Tove Selnes

Medlemmer: Silje Solberg og Maria Albrigtsen

Varamedlem: 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.