Årsmøtet 2022

Søndag 27. mars kl. 18.00 i B-salen i Bøhallen

Alle medlemmer som er fylt 15 år har stemmerett på årsmøtet.

Det vil bli servert kaffe og kaker

 

Bøhallen, B-salen

Saksliste

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent.

3.         Velge protokollfører.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

9.         Behandle idrettslagets årsberetning, regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning .

Årsberetning

 

Regnskap 2021

Kontrollutvalgets beretning

10.       Behandle forslag og saker.       

Sak 10 A

Forslag til vedttak: 

11.       Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

a) Styrets innstilling til kontingentsats for 2023: kontingentet skal fortsatt være 100 kr per medlem.

b) Innstilling treningsavgift: Det skal ikke være treningsavgift for medlemmer under 19 år.

c) Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for voksne.

12.       Vedta idrettslagets budsjett

 

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 1 styremedlem , 1 ungdomsrepresentant og 2 varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

Valgkomitéens innstilling:

a)

Leder: Morten Rønningen (valgt for 2 år i 2021, ikke på valg i år)

Nestleder: Heidi Lehtonen (velges for 2 år)

Styremedlem: Maria Bergseng Lange (valgt for 2 år i 2021, ikke på valg i år)

Varamedlem: Lill Beate Andersen (velges for 1 år i 2022)

Varamedlem: Erling Hansen (velges for 1 år i 2022)

Ungdomsrepresentant: Stina Mari Kristensen (velges for 1 år i 2022)

b)

Medlem av kontrollkomité: Per Strand (velges for 1 år i 2022)

Medlem av kontrollkomité: May Oddrun Olsen (velges for 1 år i 2022)

Varamedlem kontrollkomité: Marion Pedersen (velges for 1 år i 2022)

 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Innstilling: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Styrets innstilling:

Leder: Tove Selnes

Medlemmer: Silje Solberg og Maria Albrigtsen

Varamedlem:

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.